จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการนวดเพื่อสุขภาพ
2.  สามารถนวดและเลือกอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามหลักการ
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฎิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกายที่เกี่ยวกับการนวด นวดแผนไทย การคลายเส้น การดัด การยืด การประคบ การอบสมุนไพร การประยุกต์ใช้น้ำมัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการนวด และจรรณยาบรรณในการนวด