2300-1002 ความคิดสร้างสรรค์ 2 - 0 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนำเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

5. มีกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่น สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์

และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2. แสดงความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

3. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทาง

ศิลปกรรม

4. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับนำเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

5. มีกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่น สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความหมายของ ความคิด การคิดและความคิดสร้าง

สรรค์ องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติของ ความคิด

สร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิธีการคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

ประเภทของการสร้างสรรค์ รูปแบบงานศิลปกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม การประเมินคุณค่าผลงานศิลปกรรม


2302-2006 การสร้างสรรค์รูปทรง 0 - 4 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐาน และรูปทรงตามแนวความคิด

2. มีทักษะในการสร้างสรรค์รูปทรง ด้วยเทคนิคงานกระดาษ การปั้น การแกะสลัก การหล่อ

3. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ รูปทรงสร้างสรรค์ในงานออกแบบได้

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐานและรูปทรงตามแนวความคิด

2. สร้างสรรค์รูปทรงตามแนวความคิดด้วยเทคนิคงานกระดาษ การปั้น การแกะสลัก การหล่อ

ในงานออกแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐานและรูปทรงตามแนวความคิดในลักษณะงาน

กระดาษงานปั้นนูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว งานแกะสลักวัสดุอ่อนและวัสดุแข็ง การหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ทุบ

แม่พิมพ์ชิ้น และแม่พิมพ์ยาง

2300-1002 ความคิดสร้างสรรค์ 2 - 0 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนำเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

5. มีกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่น สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์

และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2. แสดงความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

3. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทาง

ศิลปกรรม

4. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับนำเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

5. มีกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่น สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความหมายของ ความคิด การคิดและความคิดสร้าง

สรรค์ องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติของ ความคิด

สร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิธีการคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

ประเภทของการสร้างสรรค์ รูปแบบงานศิลปกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม การประเมินคุณค่าผลงานศิลปกรรม

2302 – 2119 การนำเสนองานออกแบบ 1 - 2 - 2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนในการนำเสนองานออกแบบ

2. มีทักษะในการนำเสนองานออกแบบ

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวินัยในการทำงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหลักการวิธีการกระบวนการขั้นตอนในการนำเสนองานออกแบบ

2. นำเสนองานออกแบบด้วยวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ตามวิธีการ

3. จัดที่แสดงงานในการนำเสนองานออกแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการวิธีการกระบวนการขั้นตอนในการนำเสนองานออกแบบปฏิบัติการนำเสนองานออกแบบ

ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆวิธีการนำเสนองานการเขียนการพูดการถ่ายภาพโสตทัศนูปกรณ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์

ตลอดจนบุคลิกภาพการแต่งกายท่าทางในการนำเสนองานและจัดที่แสดงงาน

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 - 0 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ

หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงาน

อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ

3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ

หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

2001-1002

2300-1006 ศิลปะไทย 1 - 3 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีกิจนิสัยที่ดี สนใจ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและเจนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

2. เข้าใจ วิวัฒนาการของลวดลายไทยสมัยต่างๆ

3. มีทักษะในการเขียน คัดลอกลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย

4. มีทักษะในการผูกลายโดยการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่

5. มีทักษะในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนลวดลายไทย

2. เตรียม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การเขียนลวดลายไทย

3. เขียนลวดลายไทย และกนกแบบต่าง ๆ

4. ระบายสีตัดเส้นสีลวดลายตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและการวิวัฒนาการของลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย

การเขียนลวดลาย คัดลอกแม่ลาย ผูกลาย และการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆ