2302 – 2119 การนำเสนองานออกแบบ 1 - 2 - 2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนในการนำเสนองานออกแบบ

2. มีทักษะในการนำเสนองานออกแบบ

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวินัยในการทำงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหลักการวิธีการกระบวนการขั้นตอนในการนำเสนองานออกแบบ

2. นำเสนองานออกแบบด้วยวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ตามวิธีการ

3. จัดที่แสดงงานในการนำเสนองานออกแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการวิธีการกระบวนการขั้นตอนในการนำเสนองานออกแบบปฏิบัติการนำเสนองานออกแบบ

ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆวิธีการนำเสนองานการเขียนการพูดการถ่ายภาพโสตทัศนูปกรณ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์

ตลอดจนบุคลิกภาพการแต่งกายท่าทางในการนำเสนองานและจัดที่แสดงงาน