2300-1002 ความคิดสร้างสรรค์ 2 - 0 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนำเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

5. มีกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่น สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์

และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2. แสดงความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

3. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทาง

ศิลปกรรม

4. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับนำเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

5. มีกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่น สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความหมายของ ความคิด การคิดและความคิดสร้าง

สรรค์ องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติของ ความคิด

สร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิธีการคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

ประเภทของการสร้างสรรค์ รูปแบบงานศิลปกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม การประเมินคุณค่าผลงานศิลปกรรม