2302-2006 การสร้างสรรค์รูปทรง 0 - 4 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐาน และรูปทรงตามแนวความคิด

2. มีทักษะในการสร้างสรรค์รูปทรง ด้วยเทคนิคงานกระดาษ การปั้น การแกะสลัก การหล่อ

3. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ รูปทรงสร้างสรรค์ในงานออกแบบได้

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐานและรูปทรงตามแนวความคิด

2. สร้างสรรค์รูปทรงตามแนวความคิดด้วยเทคนิคงานกระดาษ การปั้น การแกะสลัก การหล่อ

ในงานออกแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐานและรูปทรงตามแนวความคิดในลักษณะงาน

กระดาษงานปั้นนูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว งานแกะสลักวัสดุอ่อนและวัสดุแข็ง การหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ทุบ

แม่พิมพ์ชิ้น และแม่พิมพ์ยาง