จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

2.  เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

3.  มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ

  สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ

2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผมข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

3.  วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

  คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ  ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ  การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี  ด้านการเงิน  ด้านการตลาด  ด้านการผลิต  และการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล