ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ ร่างแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกแบบต่าง ๆ จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่น ๆ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน บรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย