2203-2007 การจัดประชุม 2 - 2 - 3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประชุม

2. มีทักษะในการจัดประชุม

3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดประชุม

2. เตรียมการประชุมตามหลักการ

3. จัดประชุมตามขั้นตอน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดประชุม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่และบุคลากร

การเตรียมการประชุม การดำเนินการระหว่างประชุมและหลังการประชุม