หลักการจัดการ  (Principles  of  Management)

รหัส 3200-1002  จำนวน  3  หน่วยกิต   เรียน  3  คาบต่อสัปดาห์  รวม  18  สัปดาห์

สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการและหลักการจัดการสมัยใหม่

2.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ

3.  มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาต่างๆ

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีภายใต้การปฏิบัติงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวหลักการจัดการ

2. จัดงานอาชีพตามหลักและกระบวนการ

3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

4.  เห็นคุณค่าจริยธรรมของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวและปฏิบัติแนวคิดและการจัดการ การจัดการสมัยใหม่  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการ  จริยธรรมการประยุกต์การจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง