จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ชนิดของอาหารหัก 5 หมู่ ของไทย สารอาหาร หน้าที่ของสารอาหารและปริมาณความต้องการสารอาหาร

2.       มีความเข้าใจเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร

3.       มีความเข้าใจภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย

4.       มีความเข้าใจหลักโภชนาการบุคคลวัยต่างๆ ความต้องการปริมาณสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ การกำหนดอาหาร การคำนวณความต้องการสารอาหาร การใช้ตารางสารอาหารและการประกอบอาหารของบุคคลวัยต่างๆ

5.       มีความสามารถกำหนดอาหารและคำนวณความต้องการปริมาณสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ จากตารางแสดงคุณค่าอาหารของไทย

6.       มีความสามารถประกอบอาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ตามหลักโภชนาการ

7.       ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการ สามารถนำความรู้ด้านโภชนาการไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนวิชาชีพอาหารและใช้ในชีวิตประจำวัน

8.       เห็นคุณค่าของอาหารและโภชนาการของบุคคลวัยต่างๆ

9.       มีกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและมีความรับผิดชอบ

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางด้านโภชนาการ

2.       กำหนดรายการอาหารและคำนวณคุณค่าอาหารของบุคคลวัยต่างๆ ตามหลักโภชนาการ

3.       ประกอบอาหารบุคคลวัยต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา(ปรับปรุง) 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาการ ประเภทและชนิดอาหารหลักของไทย สารอาหารและปริมาณความต้องการ การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน ภาวะโภชนาการการกำหนดรายการอาหารและคำนวณคุณค่าอาหาร การเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ การจัดตกแต่ง การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหาร การประกอบอาหารบุคคลวัยต่างๆ