รายละเอียดรายวิชา


รหัสวิชา   2403-1005 
ชื่อรายวิชา งานคหกรรมครบวงจร
ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางาน คหกรรมการผลิต ธุรกิจคหกรรม คหกรรมการโรงแรม  
หน่วยกิต 3 จำนวน 6 ชั่วโมง รวม 108 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการดำเนินงานธุรกิจบริการคหกรรม
2. มีทักษะในการจัดการงานคหกรรม เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ การบริการอาหาร การทำของชำร่วย ของที่ระลึก การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การตัดเย็บและซักรีดเครื่องใช้และอื่นๆ โดยวิเคราะห์งานคหกรรม วางแผนการผลิต บรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย
3. มีกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการมาตรฐานรายวิชา1. เข้าใจในหลักการ วิธีการดำเนินงานธุรกิจบริการคหกรรม2. จัดการงานคหกรรมเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ การบริการอาหาร การทำของชำร่วย ของที่ระลึก
การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การตัดเย็บและซักรีดเครื่องใช้และอื่นๆ โดยวิเคราะห์งานคหกรรม
วางแผนผลิต บรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานคหกรรม การวางแผน การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การคิด
คำนวณต้นทุน กำหนดราคาขาย การจัดจำหน่าย การดำเนินงานธุรกิจบริการคหกรรม ด้านการจัดดอกไม้
จัดเลี้ยงและบริการอาหาร ให้เช่าอุปกรณ์ บริการของชำร่วย ของที่ระลึก ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การตัดเย็บ
และซักรีดเครื่องใช้ต่างๆและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การจัดทำรายงานและประเมินผล

ok