2203-2001 การเลขานุการ 2 - 2 - 3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจในงานเลขานุการ

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ

3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเลขานุการ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเลขานุการ

2. ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกตามลักษณะงาน

3. ต้อนรับ นัดหมายและให้บริการผู้มาติดต่อตามลักษณะงาน

4. จัดการการเดินทางตามขั้นตอน

5. โต้ตอบจดหมายตามลักษณะงาน

6. จัดเก็บเอกสารตามระบบการจัดเก็บเอกสาร

7. จัดประชุมตามขั้นตอนการประชุม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ การติดต่อสื่อสาร การต้อนรับ การนัดหมาย

และให้บริการผู้มาติดต่อ การจัดการเดินทาง การโต้ตอบจดหมาย การจัดเก็บเอกสาร การจัดการประชุม