2300-1006 ศิลปะไทย 1 - 3 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีกิจนิสัยที่ดี สนใจ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและเจนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

2. เข้าใจ วิวัฒนาการของลวดลายไทยสมัยต่างๆ

3. มีทักษะในการเขียน คัดลอกลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย

4. มีทักษะในการผูกลายโดยการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่

5. มีทักษะในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนลวดลายไทย

2. เตรียม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การเขียนลวดลายไทย

3. เขียนลวดลายไทย และกนกแบบต่าง ๆ

4. ระบายสีตัดเส้นสีลวดลายตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและการวิวัฒนาการของลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย

การเขียนลวดลาย คัดลอกแม่ลาย ผูกลาย และการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆ