คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของโภชนาการ ประเภทและชนิดอาหารหลักของไทย สารอาหารและปริมาณความตองการ การยอยและการดูดซึมสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน ภาวะโภชนาการ การกําหนดรายการอาหารและคํานวณคุณคาอาหาร การประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ